61-65 cm

 

KOHAKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kohaku,65 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Herly Koi - Jakarta 
 Kohaku,65 cm
Agust Chant - Medan
Handling:
Jakarta Koi Centre - Jakarta
 

 

TAISHO SANSHOKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

SHOWA SANSHOKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Showa Sanshoku,64 cm
Denzel Henson Usman - Medan
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
 Showa Sanshoku,65 cm
Darmawan - Semarang
Handling:
Ronin Koi Centre - Semarang
 Showa Sanshoku,64 cm
Catur - Depok
Handling:
Jakarta Koi Centre - Jakarta

 

SHIRO UTSURI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

KOROMO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Koromo,64 cm
Michael Widjaja - Jakarta
Handling:
Koi Castle - Jakarta 
   

 

GOSHIKI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

KINGINRIN A
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kinginrin A,63 cm
Farrel Yonathan - Semarang
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
Kinginrin A,65 cm
Gunawan - Medan
Handling:
Jakarta Koi Centre - Jakarta 
 

 

KUJAKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

TANCHO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Tancho,63 cm
Hendry Lim - Jambi
Handling:
Gading Koi Centre - Jakarta
Jakarta
   

 

KINGINRIN B
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kinginrin B,65 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Awan Koi - Sukabumi
   

 

HIKARI MOYOMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

KAWARIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kawarimono,65 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Awan Koi - Sukabumi
   

 

DOITSU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Doitsu,63 cm
Ronin Koi Centre - Malang
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung

 

 

 

HI KI UTSURIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hi Ki Utsurimono,65 cm
Budiyanto - Semarang
Handling:
Ronin Koi Centre - Semarang

 

 

 

BEKKO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

SHUSUI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Shusui,65 cm
Marianto Soemarno - Bandung
Handling:
SCK Tasikigoi - Tasikmalaya
 Shusui,63 cm
Stephen Gunawan - Surabaya
Handling:
KOIKOIKU - Surabaya
Shusui,65 cm
Paul Arif Budiman - Klaten
Handling:
RHW - Klaten 

 

ASAGI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

HIKARI MUJIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

KAWARI MUJI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

Print   Email