56-60 cm

 

KOHAKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kohaku,60 cm
Agust Chant - Medan
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
 Kohaku,56 cm
J Wijayanto - Yogyakarta
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
 Kohaku,60 cm
Koi Castle - Jakarta
Handling:
Koi Castle - Jakarta

 

TAISHO SANSHOKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Taisho Sanshoku,57 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
 Taisho Sanshoku,60 cm
Budiyanto - Semarang
Handling:
Ronin Koi Centre - Semarang
Taisho Sanshoku,60 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Japan Direct Koi Centre - Jakarta 

 

SHOWA SANSHOKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Showa Sanshoku,60 cm
Jakarta Koi Centre - Jakarta
Handling:
Jakarta Koi Centre - Jakarta
Showa Sanshoku,60 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Herly Koi - Jakarta 
 

 

SHIRO UTSURI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Shiro Utsuri,60 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Herly Koi - Jakarta
   

 

KOROMO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

GOSHIKI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

KINGINRIN A
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
  Kinginrin A,57 cm
Tony Van Cauwenberg - Bali
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
 Kinginrin A,58 cm
Jakarta Koi Centre - Jakarta
Handling:
Jakarta Koi Centre - Jakarta
 

 

KUJAKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

TANCHO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Tancho,60 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung 
 Tancho,60 cm
Koi Castle - Jakarta
Handling:
Koi Castle - Jakarta
 

 

KINGINRIN B
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kinginrin B,57 cm
Jakarta Koi Centre - Jakarta
Handling:
Jakarta Koi Centre - Jakarta
 Kinginrin B,58 cm
Koi Castle - Jakarta
Handling:
Koi Castle - Jakarta
 Kinginrin B,60 cm
Brandon Rabda - Semarang
Handling:
Ronin Koi Centre - Semarang

 

HIKARI MOYOMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

KAWARIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kawarimono,60 cm
Henry Kusuma - Jakarta
Handling:
Herly Koi - Jakarta
 Kawarimono,60 cm
Sutedjo Darmawan - Jakarta
Handling:
Herly Koi - Jakarta
 Kawarimono,58 cm
YPJKTM - Jakarta
Handling:
HWC Team - Blitar

 

DOITSU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Doitsu,60 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Herly Koi - Jakarta

 Doitsu,60 cm
Lestari Koi - Jakarta
Handling:
Koi Kings - Blitar

 

 

HI KI UTSURIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hi Ki Utsurimono,58 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Awan Koi - Sukabumi

 

 

 

BEKKO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Bekko,58 cm
PIK KOI - Jakarta
Handling:
Awan Koi - Sukabumi
   

 

SHUSUI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Shusui,58 cm
Hendry R Susanto - Jakarta
Handling:
Japan Direct Koi Centre - Jakarta
Shusui,58 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung 
 Shusui,60 cm
Indra Jaya - Samarinda
Handling:
RKC Nishikigoi - Yogyakarta

 

ASAGI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Asagi,60 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
   

 

HIKARI MUJIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Hikari Mujimono,60 cm
Akusara - Jakarta
Handling:
Akusara Koi - Jakarta 
   

 

KAWARI MUJI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Mujimono,60 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Herly Koi - Jakarta 
   

Print   Email