51-55 cm

 

KOHAKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kohaku,55 cm
Budiyanto Irawan - Semarang
Handling:
KOIKOIKU - Surabaya
 Kohaku,52 cm
Paul Budhi - Jakarta
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
Kohaku,55 cm
Ferdy Tan - Jakarta
Handling:
SCK Tasikigoi - Tasikmalaya 

 

TAISHO SANSHOKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Taisho Sanshoku,53 cm
Isman Tjahyono - Semarang
Handling:
Golden Koi - Jakarta
   

 

SHOWA SANSHOKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Showa Sanshoku,55 cm
Husin Maruni - Jakarta
Handling:
Tropical Koi Centre - Bandung 
Showa Sanshoku,55 cm
Husin Maruni - Jakarta
Handling:
Tropical Koi Centre - Bandung 
 Showa Sanshoku,54 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung

 

SHIRO UTSURI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Shiro Utsuri,55 cm
Jakarta Koi Centre - Jakarta
Handling:
Jakarta Koi Centre - Jakarta
 Shiro Utsuri,55 cm
Aan Lupus Bos Muda Pati - Pati
Handling:
Sidoarjo Koi Club - Sidoarjo
 Shiro Utsuri,54 cm
YPJKTM - Jakarta
Handling:
HWC Team - Blitar

 

KOROMO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Koromo,55 cm
Indra Jaya - Samarinda
Handling:
Solaris Koi - Bogor
   

 

GOSHIKI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

KINGINRIN A
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kinginrin A,53 cm
Michael Widjaja - Jakarta
Handling:
Golden Koi - Jakarta
 Kinginrin A,55 cm
Bobby Danuardi - Jakarta
Handling:
Akusara Koi - Jakarta
 Kinginrin A,53 cm
Grizel Faloya - Bandung
Handling:
Tropical Koi Centre - Bandung

 

KUJAKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kujaku,55 cm
Teddy Prasena - Palembang
Handling:
SCK Tasikigoi - Tasikmalaya
 Kujaku,54 cm
Aji Rahmat - Yogyakarta
Handling:
Golden Koi - Jakarta
 Kujaku,52 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung

 

TANCHO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Tancho,55 cm
Denzel Henson Usman - Medan
Handling:
Herly Koi - Jakarta
 Tancho,52 cm
Isman Tjahyono - Semarang
Handling:
Golden Koi - Jakarta
 Tancho,55 cm
Julius Wijaya - Jakarta
Handling:
Gading Koi Centre - Jakarta
Jakarta

 

KINGINRIN B
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

HIKARI MOYOMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Hikari Moyomono,53 cm
Khalafi Dhia A - Bogor
Handling:
Solaris Koi - Bogor
   

 

KAWARIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

DOITSU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Doitsu,55 cm
Jakarta Koi Centre - Jakarta
Handling:
Jakarta Koi Centre - Jakarta

 Doitsu,55 cm
Lestari Koi - Jakarta
Handling:
Koi Kings - Blitar

 

 

HI KI UTSURIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hi Ki Utsurimono,55 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Herly Koi - Jakarta

 

 

 

BEKKO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Bekko,55 cm
Scorletta - Semarang
Handling:
Jakarta Koi Centre - Jakarta 
   

 

SHUSUI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Shusui,55 cm
Ferdy Tan - Jakarta
Handling:
SCK Tasikigoi - Tasikmalaya
 Shusui,54 cm
Yoe Clief Sumendap - Manado
Handling:
Golden Koi - Jakarta
 

 

ASAGI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

HIKARI MUJIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

KAWARI MUJI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

Print   Email